×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj

By
Janko Janković ,
Janko Janković

Institute of Social Medicine, Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Sladjana Šiljak ,
Sladjana Šiljak
Contact Sladjana Šiljak

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Jelena Niškanović ,
Jelena Niškanović

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Slavenka Janković
Slavenka Janković

Institute of Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Nejednakosti u korišćenju usluga zdravstvene zaštite postoje širomsvijeta. Cilj rada je ispitivanje uticaja demografskih, socijalno-ekonomskihnejednakosti, nejednakosti u stilu života i zdravstvenom stanju na korišćenjeusluga doktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj, Bosnai Hercegovina.Metode. Ova studija je dio Nacionalnog istraživanja zdravlja stanovništvaRepublike Srpske provedenog 2010. godine. Od 4673 osobe uzrasta 18 i višegodina identifikovane u anketiranim domaćinstvima, 4128 je intervjuisano(1906 muškaraca i 2222 žena). Multivarijantna logistička regresiona analiza jekorišćena za procjenu uticaja različitih varijabli na korišćenje usluga primarnei specijalističke zdravstvene zaštite.Rezultati. U poređenju sa muškarcima, viši procenat žena je koristio uslugedoktora porodične medicine [unakrsni odnos (UO) = 1,34; 95% intervalpovjerenja (95% IP) = 1,13–1,60], dok je suprotno kada je u pitanju korišćenjeusluga doktora specijaliste (UO = 0,62; 95% IP = 0,49–0,77). Ljudi sa nižimobrazovanjem su posjećivali doktora porodične medicine rjeđe nego visokoobrazovani. Nema značajnih socijalnih nejednakosti u korišćenju uslugadoktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj. Osobe sahroničnim nezaraznim oboljenjima u poređenju sa onima bez ovih oboljenjasu češće koristile usluge doktora porodične medicine (UO = 3,90; 95% IP =3,22–4,73). Muškarci i žene koji procjenjuju svoje zdravlje kao dobro su koristiliusluge doktora porodične medicine i specijaliste značajno rjeđe u odnosu naone koji procjenjuju svoje zdravlje kao loše.Zaključak. Postoje značajne demografske, socijalno-ekonomske nejednakosti,kao i nejednakosti u životnom stilu i zdravstvenom stanju osoba koje koristeusluge doktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj. Smanjivanjenejednakosti u korišćenju zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj jeprioritet u budućnosti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.